ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

WERVING & SELECTIE (W&S), DETACHERING

LATOS CONSULTANCY

INHOUDSOPGAVE

Deel A – Algemeen

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Opdracht
Artikel 4: Betaling
Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Artikel 6: Non-discriminatie
Artikel 7: Intellectueel eigendom
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: Privacy
Artikel 10: Geheimhouding & vertrouwelijkheid
Artikel 11: Ten slotte

Deel B – Werving & Selectie

Artikel 12: Opdracht Werving & Selectie
Artikel 13: Benodigde gegevens en voorstellen Kandidaat (uitvoering opdracht)
Artikel 14: Keuze arbeidskracht (kandidaat) en aansprakelijkheid
Artikel 15: Honorarium
Artikel 16: Garantieregeling

Deel C – Detachering

Artikel 17: Detachering
Artikel 18: Vervanging
Artikel 19: Vrijwaring
Artikel 20: Bepaling bij overname Gedetacheerde
Artikel 21: Duur en beëindiging
Artikel 22: Vergoeding en betaling

"

Voor u liggen de algemene voorwaarden van Latos B.V.
Latos B.V. richt zich op de volgende werkzaamheden: Permanente plaatsing van kandidaten en/of het ter beschikking stellen van gedetacheerden.
Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde structuur. Eerst volgt een algemeen deel dat van toepassing is op alle werkzaamheden van Latos B.V. Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

 

 

A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1 TOT ARTIKEL 11

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Latos B.V.: Latos B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1213 NS) Hilversum, Olympia 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72258659.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon van wie Latos B.V. een Opdracht aanvaardt tot (i) het verrichten van werving en selectie en/of executive search-werkzaamheden dan wel (ii) het ter beschikkingstellen van een Gedetacheerde.
Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Latos B.V. op grond waarvan Latos B.V. (i) werving en selectie en/of executive search-werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, teneinde een arbeidsverhouding van welke aard dan ook tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever aan te wijzen derde, tot stand te brengen dan wel (ii) een Gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking stelt voor de in de Opdracht genoemde duur.
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Latos B.V. aan de Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Latos B.V. in contact is gekomen, met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met Opdrachtgever.
Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:618 Burgerlijk Wetboek Onder arbeidsverhouding wordt eveneens verstaan:
– een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Kandidaat;
– een overeenkomst tot aanneming van werk;
– een ambtelijke aanstelling van een Kandidaat bij Opdrachtgever.
Honorarium: de door de Opdrachtgever aan Latos B.V. verschuldigde vergoeding (exclusief eventuele aanvullende kosten en exclusief BTW) in verband met het uitvoeren van de Opdracht.
Bruto jaarsalaris: (i) bij werving en selectie en/of executive search-werkzaamheden het bruto jaarinkomen van de Kandidaat, bestaande uit het tussen de Kandidaat en Opdrachtgever overeengekomen bruto jaarsalaris (indien een bruto maandsalaris dan wel een parttime salaris is overeengekomen, dit maandsalaris herleid tot een jaarsalaris respectievelijk dit parttime salaris herleid tot een fulltime salaris op basis van 40 uur per week), inclusief vakantiegeld, 13e maand, winstdeling en alle overige emolumenten. (ii) Indien sprake is van een overeenkomst van Opdracht of een andere contractuele relatie: het tarief dat Latos B.V. aan Opdrachtgever zou hebben berekend op basis van 163.33 uur per maand vermenigvuldigd met 12 maanden en de som daarvan vermenigvuldigd met het laatstelijk door Latos B.V. voorgestelde uurtarief, altijd met een minimum van 1.500 uur
Gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Latos B.V.  tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever of een derde.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werkzaamheden van Latos B.V. voor de Opdrachtgever. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover deze door Latos B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Latos B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien tussen Latos B.V. en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten.
2.4 Op de betrekking tussen Latos B.V. en haar Opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 3: Opdracht

3.1 Alle aanbiedingen van Latos B.V. zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Een Opdracht komt eerst tot stand nadat Latos B.V. de Opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
3.4 Mondelinge toezeggingen van Latos B.V. zijn alleen dan bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Opdrachtgever is gehouden Latos B.V. in het kader van dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.
3.6 Latos B.V. mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.

Artikel 4: Betaling

4.1 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
4.2 Indien een factuur niet volledig binnen de hierboven gestelde termijn is voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is  Opdrachtgever de wettelijke rente voor (handels)transacties ex. 6:118  BW e.v. aan Latos B.V. verschuldigd. Indien de Opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de betaling door Latos B.V. uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 190,- en van eventuele gerechtelijke kosten.
4.3 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij Latos B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
4.4 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Latos B.V. automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Latos B.V. volledige betaling verlangen van Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van Latos B.V.  adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Latos B.V.  reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.

Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

5.1 Latos B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
5.2 Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 6: Non-discriminatie

6.1 Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij het uitvoeren van de Opdracht. De Opdrachtgever en Latos B.V. zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en Latos B.V. zullen geen verboden onderscheid maken op grond van leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie eisen.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 De door Latos B.V. in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments en tests anderszins, zijn en blijven eigendom van Latos B.V. dan wel diens licentiegevers.
7.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Latos B.V. over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
7.3 Latos B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Latos B.V. geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht.
8.2 Latos B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (van welke aard dan ook) ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat en/of Gedetacheerde of dat die Kandidaat, en/of Gedetacheerde op welke wijze dan ook niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen schade en/of verliezen die de Kandidaat en/of Gedetacheerde  toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.
8.3 Latos B.V.  is nooit aansprakelijk voor verbintenissen die de Kandidaat en/of Gedetacheerde met Opdrachtgever of met derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend. Opdrachtgever vrijwaart  Latos B.V.  voor dergelijke aansprakelijkheden.
8.4 Elke vorm van aansprakelijkheid van Latos B.V.  vervalt op de vroegste van de volgende twee data:
–      3 maanden nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit, of;
–      12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.
8.5 Elke aansprakelijkheid van Latos B.V. is beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de Opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart Latos B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de werkzaamheden  van Latos B.V. samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
8.7 Indien Opdrachtgever aan Latos B.V.  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 9: Privacy

9.1 In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten, plaats. De Opdrachtgever en Latos B.V. zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Latos B.V. die Latos B.V. op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Latos B.V. aan hem verstrekte gegevens.
9.2 De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Latos B.V. alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Latos B.V. tegen elke aanspraak van kandidaten of derden jegens Latos B.V., in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Latos B.V. gemaakte kosten en geleden en nog te lijden schade.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

5.1 Latos B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
5.2 Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 11: Ten slotte

11.1 Latos B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Latos B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Latos B.V. tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

B – WERVING & SELECTIE

ARTIKEL 12 TOT ARTIKEL 16

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van Latos B.V. die betrekking hebben op Werving & Selectie.

Artikel 12: Opdracht Werving & Selectie

12.1 In het kader van de Opdracht zal Latos B.V. zich inspannen om aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, één of meer kandidaten te werven en te selecteren en deze mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever voor te stellen. Van een succesvolle vervulling van de Opdracht is sprake indien een door Latos B.V. bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat een arbeidsverhouding aangaat met Opdrachtgever.
12.2 De Opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen Kandidaat. Latos B.V. is pas gerechtigd Honorarium in rekening te brengen wanneer Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsverhouding aangaat met een door Latos B.V. aangedragen Kandidaat.

Artikel 13: Benodigde gegevens en voorstellen Kandidaat (uitvoering Opdracht)

13.1 Latos B.V. stelt, voor Opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij Opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een Kandidaat, verklaart en erkent Opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende Kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.
13.2 De Opdrachtgever verstrekt aan Latos B.V. alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie (omschrijving van de functie, gewenste profielen, werkervaring, opleidingseisen). Latos B.V. gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door Opdrachtgever wordt verstrekt.
13.3 De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door Latos B.V. is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Opdrachtgever dient de benodigde medewerking aan de uitvoering van de Opdracht te verlenen door o.a. inruimen van tijd voor onder andere de gesprekken met kandidaten en het ter beschikking stellen van spreekkamers. Dit houdt tevens in dat Opdrachtgever is gehouden aan Latos B.V. binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
13.4 Latos B.V. stelt naar beste kunnen, aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en eigen inzicht, kandidaten voor bij de Opdrachtgever voor door de Opdrachtgever aangegeven openstaande functies. Latos B.V. gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten, en is niet gehouden dit te controleren.
13.5 Latos B.V. is niet verplicht tot levering; het voorstellen van kandidaten geschiedt op basis van het principe “no cure, no pay”.

Artikel 14: Keuze arbeidskracht (kandidaat) en aansprakelijkheid

14.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsverhouding met de Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. Latos B.V. zal voorafgaande tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Latos B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in de ruimste zin, indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsverhouding met Kandidaat is aangegaan.
14.2 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving inzake het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De Opdrachtgever is gehouden om zelf:
– de identiteit van de Kandidaat vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en
– vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.
14.3 Latos B.V. is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever.
14.4 Latos B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Latos B.V. geïntroduceerde Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de Opdracht-uitvoering door Latos B.V., een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart Latos B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Latos B.V. samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 15: Honorarium

15.1 Er is door Opdrachtgever een Honorarium verschuldigd indien en zodra tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsverhouding tot stand komt. Het Honorarium is eveneens verschuldigd indien een Kandidaat door Opdrachtgever wordt ingehuurd via een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming), dan wel indien een arbeidsverhouding tot stand komt tussen de Kandidaat en een door Opdrachtgever aangewezen of met hem in een groep verbonden derde, één en ander ongeacht de aard van de door de Kandidaat te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Latos B.V. een kopie van de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat ter beschikking.
15.2 Bij een succesvolle vervulling van de Opdracht is de Opdrachtgever het navolgende Honorarium aan Latos B.V. verschuldigd:
–      bij een fulltime bruto jaarsalaris van de Kandidaat tot € 60.000, bedraagt het Honorarium 22,5% van het fulltime bruto jaarsalaris van de Kandidaat, met een minimum van € 7.500,-;
–      bij een fulltime bruto jaarsalaris van de Kandidaat van € 60.000 of hoger, bedraagt het Honorarium 25% van het fulltime bruto jaarsalaris van de Kandidaat;

te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

15.3 Het Honorarium is verschuldigd zodra Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde een arbeidsverhouding aangaat met een Kandidaat die door Latos B.V. is voorgesteld of met wie Opdrachtgever anderszins via Latos B.V. in contact is gekomen. Het Honorarium is tevens verschuldigd, indien de Kandidaat in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen. Indien dergelijke situaties zich voordoen is Opdrachtgever gehouden Latos B.V. hierover schriftelijk te informeren.
15.4 Wanneer, nadat Latos B.V. de Opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een Kandidaat zich op een andere wijze dan via Latos B.V. meldt bij Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever Latos B.V. hierover te informeren en zal deze Kandidaat door Latos B.V. worden meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van Opdrachtgever In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.
15.5 In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden, is Opdrachtgever per aangenomen Kandidaat het volledige Honorarium aan Latos B.V. verschuldigd.
15.6 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door Latos B.V. aangedragen Kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40 uur per week ) en een vol kalenderjaar.

Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, onkosten en reiskostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen.

Wanneer het geschatte salaris ook het gebruik of beschikbaarheid van een bedrijfs-/leaseauto bevat, zal er €4.000 extra worden toegevoegd aan het jaarsalaris inclusief emolumenten voor het berekenen van het Honorarium. (verder onderzoeken)

15.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan een Kandidaat, die door tussenkomst van Latos B.V. met de Opdrachtgever in contact werd gebracht buiten Latos B.V. om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de Opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende 12 maanden nadat door tussenkomst van Latos B.V. het laatste contact tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat heeft plaatsgevonden. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Latos B.V. voorgestelde Kandidaten aan derden bekend te maken. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de Opdrachtgever aan Latos B.V. een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van 45% van het bruto (fulltime) jaarsalaris plus emolumenten met een minimum van €38.000 exclusief BTW per overtreding, onverminderd het recht van Latos B.V. om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
15.8 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
15.9 Het Honorarium wordt jaarlijks herzien; eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt. De voor die datum aangenomen kandidaten zullen op basis van het oude tarief worden afgerekend.

Artikel 16: Garantieregeling

16.1 Indien een door Latos B.V. bemiddelde Kandidaat binnen 8 weken na indiensttreding bij Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde partij (de ‘garantieperiode’), op initiatief van Opdrachtgever (of een aan Opdrachtgever gelieerde partij) uit dienst treedt wegens gebleken onbekwaamheid van de bemiddelde Kandidaat, zal Opdrachtgever met betrekking tot dezelfde functie Latos B.V. gedurende een periode van 6 maanden in de gelegenheid stellen op basis van exclusiviteit kosteloos een nieuwe Kandidaat voor Opdrachtgever te vinden.
16.2 In geval Latos B.V. er binnen 6 maanden niet in slaagt een geschikte Kandidaat te vinden, zal Latos B.V. mits Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens Latos B.V. correct heeft voldaan, een terugbetalingsregeling hanteren zoals omschreven in artikel 16.3.
16.3 Bij uitdiensttreding van de bemiddelde Kandidaat als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, zal Latos B.V. een navolgende deel van het door Opdrachtgever ten aanzien van die Kandidaat betaalde Honorarium terugbetalen:
–      50% van het Honorarium bij uitdiensttreding tijdens de eerste vier weken van de arbeidsverhouding;
–      25% van het Honorarium bij uitdiensttreding in week 5 of 6 van de arbeidsverhouding;
–      12,5% van het Honorarium bij uitdiensttreding in week 7 of 8 van de arbeidsverhouding.

16.4 Latos B.V. zendt in geval van terugbetaling aan de Opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

16.5 Indien een door Latos B.V. bemiddelde Kandidaat:
–      bij Opdrachtgever uit dienst treedt op initiatief van de Kandidaat om andere reden dan wegens gebleken onbekwaamheid voor de bemiddelde functie;
–      gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of;
–      komt te overlijden;

geldt er geen terugbetalingsregeling en wordt er derhalve geen (deel van het) Honorarium terugbetaald.

B – DETACHERING

ARTIKEL 17 TOT ARTIKEL 22

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van Latos B.V. die betrekking hebben op Gedetacheerden.

Artikel 17 Detachering

17.1 Latos B.V. helpt Opdrachtgever door een Gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen voor de in de Opdracht genoemde duur.
17.2 De Gedetacheerde zal werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
17.3 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijkheid voor de toetsing van de deskundigheid en de vaardigheden van de Gedetacheerde.
17.4 Latos B.V. zal –op verzoek van Opdrachtgever- zich inspannen om de Gedetacheerde te laten conformeren aan bij de Opdrachtgever geldende redelijke huisregels.
17.5 Opdrachtgever zal de Gedetacheerde in staat stellen de werkzaamheden op haar locatie te verrichten en hem/haar kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten die voldoen aan de toepasselijke arbeidsomstandighedenwetgeving.

Artikel 18 Vervanging

18.1 Latos B.V.is te allen tijde gerechtigd om de Gedetacheerde op een Opdracht te vervangen.
18.2 Ingeval de Gedetacheerde aantoonbaar niet voldoet aan de eisen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Latos B.V. hiervan onverwijld telefonisch in kennis stellen en dit binnen één dag schriftelijk bevestigen. Opdrachtgever kan deze mogelijkheid slechts inroepen binnen vier weken na aanvang van de Opdracht. Latos B.V. zal zich alsdan inspannen om een vervangende Gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen op dezelfde voorwaarden. Latos B.V. staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging.
18.3 Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Gedetacheerde zal Opdrachtgever Latos B.V. hiervan onverwijld in kennis stellen. Latos B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit verhindering, ziekte of ongeval van een Gedetacheerde. Op verzoek van Opdrachtgever zal Latos B.V. zich alsdan inspannen om een vervangende Gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Latos B.V. staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging.
18.4 In alle gevallen dat Latos B.V. en Opdrachtgever niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende Gedetacheerde, dan kunnen Latos B.V. en Opdrachtgever de Opdracht in onderling overleg beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling, zonder dat zij daarbij aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade (van welke soort dan ook).

Artikel 19 Vrijwaring

19.1 Opdrachtgever vrijwaart Latos B.V. tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht of de door de Gedetacheerde verrichtte diensten.
19.1 Opdrachtgever vrijwaart Latos B.V. tegen eventuele aanspraken (van een Gedetacheerde) uit hoofde van artikel 7:685 BW (bedrijfsongevallen). Bovendien vrijwaart Opdrachtgever Latos B.V. tegen alle eventuele aanspraken van de Gedetacheerde in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Gedetacheerde toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 20 Bepalingen bij overname Gedetacheerde

20.1 Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 17 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Latos B.V. direct of indirect (bijvoorbeeld via de bemiddeling of met inschakeling van een derde partij) met de Gedetacheerde of, direct of indirect (bijvoorbeeld via groepsvennootschappen)een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel enige andere contractuele relatie aan te gaan (bijvoorbeeld een overeenkomst van Opdracht of van aanneming van werk).
20.2 Dit verbod geldt ook voor alle aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen en Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich hieraan zullen houden.
20.3 In het geval van toestemming van Latos B.V. aan Opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Gedetacheerde, is Opdrachtgever aan Latos B.V. een vergoeding verschuldigd gebaseerd op een percentage van het Bruto Jaarinkomen, welk percentage afloopt (zie hieronder) naarmate de Opdracht langer heeft plaatsgevonden:

Periode vanaf aanvang van de Opdracht – Vergoeding  als  % Bruto Jaarinkomen
– 0 tot en met maand 3 maanden – 25%
– 4 tot en met 6 maanden – 19%
– 7 tot en met 12 maanden – 15%
– 13 tot en met 17 maanden – 18%
– 17 maanden en later – 0% (geen vergoeding)

20.4 Bij overtreding van dit artikel na beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan Latos B.V. een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het Bruto Jaarinkomen.
20.5 Opdrachtgever dient een overtreding van artikel 3.4.1 binnen 18 werkdagen aan Latos B.V. door te geven, met inbegrip van het eerste Bruto Jaarsalaris.
20.6 Indien Opdrachtgever aan Latos B.V. geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal Latos B.V. het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt

Artikel 21 Duur en beëindiging

21.1 De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde- en onbepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de hieronder in dit artikel genoemde gevallen.
21.2 De Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
21.3 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd (daaronder begrepen de Opdracht voor een bepaalde gebeurtenis) na verstrijken van de bepaalde tijd (of het intreden van de gebeurtenis) stilzwijgend wordt voortgezet, is de Opdracht met tenminste 1 maand verlengd, tenzij in de Opdracht een andere termijn is aangegeven. Verlenging van de Opdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is  bepaald.
21.4 In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

a)   Indien Latos B.V. of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b)   Indien Latos B.V. of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c)   Indien Latos B.V., Opdrachtgever wordt ontbonden;
d)   Indien de Gedetacheerde onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;
f)    Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;
g)   Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht;
h)   Indien de arbeidsovereenkomst van de Gedetacheerde eindigt;
i)    Indien de Gedetacheerde overlijdt.

21.5 In geval van opzegging door Opdrachtgever is Latos B.V. jegens Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 22 Vergoeding en betaling

22.1 Opdrachtgever is Latos B.V. een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het tarief staat vermeld in de Opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het in de Opdracht genoemde tarief per uur dat de Gedetacheerde  werkt.
22.2 Latos B.V. is gerechtigd het tarief onmiddellijk te verhogen in geval van prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi) overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften en/of cao bepalingen dan wel indien de aard van de werkzaamheden wijzigt die bij Opdrachtgever moeten worden verricht.
22.3 Reis-, verblijf- en onkosten van Gedetacheerde zijn niet in het tarief inbegrepen. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van de Gedetacheerde ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, welke kosten door Latos B.V. aan de Gedetacheerde worden vergoed, zullen door Opdrachtgever aan Latos B.V. worden vergoed.
22.4 Latos B.V. zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Gedetacheerde, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Bij verschil tussen het bij Latos B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever bijgehouden afschrift daarvan, geldt het bij Latos B.V. ingeleverde door Opdrachtgever geaccordeerde formulier voor de vergoeding als dwingend bewijs.